Enwa Water Technology AB

Vattenproblem

Har du vattenproblem?

Partiklar i vattnet? Det finns en rad partiklar, t.ex. järn, mangan, salt (klorid), uran, m.m.  som kan förekomma i vatten från bl.a. egen brunn, havsvatten och sjövatten m.m. Bakterier i vattnet kan orsaka främst mag- och tarminfektioner. 
Vi hjälper dig att lösa olika problem med vatten och hitta den bästa professionella lösningen för dig.

Järn och mangan

Hög järn- och manganhalt ger vattnet färg, grumlighet, lukt, smak och förorsakar utfällningar och missfärgningar på exempelvis badrumsporslin och tvätt. Järnhalten bör vara under 0,30 mg/l och manganhalten under 0,10 mg/l.

Exempel åtgärder: Avjärningsfilter och syresättning

Svavelväte

Svavelväte är redan vid ytterst små koncentrationer starkt illaluktande. Lukten kan liknas vid ruttna ägg eller avlopp.

Exempel åtgärder: syrersättning

Klorid och natrium

Förhöjda halter av klorid och natrium beror vanligtvis på havsvattenpåverkan. Halterna bör vara under 100 mg/l. Högre klorid och natrium halter ger ledningsangrepp och smak i vattnet.

Exempel åtgärder: Avsaltning med omvänd osmos

Koppar

I vatten med lågt pH och aggressiv kolsyra fälls ofta koppar ut. Den utfällda kopparn kommer vanligtvis från ledningssystemet. Ett tecken på koppar i vattnet är grönaktiga utfällningar i bland annat blont hår.

Exempel åtgärder: avsyrningsfilter

Uran

Under senare tid har det uppmärksammats att djupborrade brunnar i framför allt i Dalarna kan innehålla spår av svagt radioaktivt uran. Om du bor i ett sådant område råder vi dig att även låta testa ditt vatten för det.

Exempel åtgärder: avsaltning med omvänd osmos eller jornbytare

Kalk

Hög kalkhalt (kalcium och magnesium) gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare.

Exempel åtgärder: avhärdningsfilter

Aggressiv kolsyra

Aggressiv kolsyra förekommer främst i vatten med låga pH-värden och ökar risken för ledningsangrepp och kopparutfällningar.

Exempel åtgärder: avsyrningsfilter.

Fluorid

Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar. Vid mycket höga halter ökar risken för fluorlagring i benvävnaden och det kan leda till benskörhet.

Exempel åtgärder: fluoridfilter.

Radon

Radon är en gas som förekommer i olika former i naturen. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft. Gränsvärdet för otjänligt vatten ligger vid 1000 Bq (becquerel) per liter vatten för enskilt vatten.

Exempel åtgärder: syrersättning, radonavskiljare 

Arsenik

Kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar, men kan också ha uppkommit genom yttre påverkan.

Exempel åtgärder: avsaltning med omvänd osmos eller avjärningsfilter

Färg (COD)

Uppkommer av humus (förmultnande artiklar så som löv) som avger lukt och färg.

Exempel åtgärder: avjärningsfilter, humusfilter

Bakterier

Förorenat vatten med bakterier orsaker spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer, exempelvis legionella bakterier.

Åtgärder: Vattenfilter med UV ljus

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com