Enwa Water Technology AB

Vattenproblem

Har du vattenproblem?

Partiklar i vattnet? Det finns en rad partiklar, t.ex. järn, mangan, salt (klorid), uran, m.m.  som kan förekomma i vatten från bl.a. egen brunn, havsvatten och sjövatten m.m. Dessa leder till olika problem i vatten. Dessutom kan bakterier i vattnet orsaka främst mag- och tarminfektioner. 

Vi hjälper dig att lösa olika vattenproblem och hitta den bästa professionella lösningen för dig.

vattenproblem

Järn och mangan

Hög järn- och manganhalt ger vattnet färg, grumlighet, lukt, smak och förorsakar utfällningar och missfärgningar på exempelvis badrumsporslin och tvätt. Järnhalten bör vara under 0,30 mg/l och manganhalten under 0,10 mg/l.

Exempel åtgärder: Avjärningsfilter och syresättning

vattenproblem

Svavelväte

Svavelväte är redan vid ytterst små koncentrationer starkt illaluktande. Lukten kan liknas vid ruttna ägg eller avlopp.

Exempel åtgärder: syrersättning

vattenproblem

Klorid och natrium

Förhöjda halter av klorid och natrium beror vanligtvis på havsvattenpåverkan. Halterna bör vara under 100 mg/l. Högre klorid och natrium halter ger ledningsangrepp och smak i vattnet.

Exempel åtgärder: Avsaltning med omvänd osmos

vattenproblem

Koppar

I vatten med lågt pH och aggressiv kolsyra fälls ofta koppar ut. Den utfällda kopparn kommer vanligtvis från ledningssystemet. Ett tecken på koppar i vattnet är grönaktiga utfällningar i bland annat blont hår.

Exempel åtgärder: avsyrningsfilter

vattenproblem

Uran

Under senare tid har det uppmärksammats att djupborrade brunnar i framför allt i Dalarna kan innehålla spår av svagt radioaktivt uran. Om du bor i ett sådant område råder vi dig att även låta testa ditt vatten för det.

Exempel åtgärder: avsaltning med omvänd osmos eller jornbytare

vattenproblem

Kalk

Hög kalkhalt (kalcium och magnesium) gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare.

Exempel åtgärder: avhärdningsfilter

vattenproblem

Aggressiv kolsyra

Aggressiv kolsyra förekommer främst i vatten med låga pH-värden och ökar risken för ledningsangrepp och kopparutfällningar.

Exempel åtgärder: avsyrningsfilter.

vattenproblem

Fluorid

Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar. Vid mycket höga halter ökar risken för fluorlagring i benvävnaden och det kan leda till benskörhet.

Exempel åtgärder: fluoridfilter.

vattenproblem

Radon

Radon är en gas som förekommer i olika former i naturen. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft. Gränsvärdet för otjänligt vatten ligger vid 1000 Bq (becquerel) per liter vatten för enskilt vatten.

Exempel åtgärder: syrersättning, radonavskiljare 

Arsenik

Kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar, men kan också ha uppkommit genom yttre påverkan.

Exempel åtgärder: avsaltning med omvänd osmos eller avjärningsfilter

Färg (COD)

Färg uppkommer av humus (förmultnande artiklar så som löv) och den kan ge vatten en gul eller brun färg och en obehaglig lukt eller smak.

Exempel åtgärder: avjärningsfilter, humusfilter

hands, water, wash

Bakterier

Förorenat vatten med bakterier orsaker spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer, exempelvis legionella bakterier.

Åtgärder: Vattenfilter med UV ljus

Vattenanalys för olika vattenproblem

För att lösa ditt vattenproblem rekommenderar vi dig att genomföra en komplett vattenanalys.

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Exempel av produkter för att lösa olika vattenproblem

Vi hjälper dig att lösa olika vattenproblem och hitta den bästa professionella lösningen för dig.

EnwaMatic® för vattenproblem med rost i värme- och kylsystem

EnwaMatic® hjälper dig att rena, avlufta och behandla vattnet och ge dig ett fullgott korrosionsskydd i värmesystem eller kylsystem. 

rost i värmesystem

Vattenfilter

Det finns olika typer av vattenfilter som kan användas för att rena ditt vatten beroende på vilken/vilka problem du har i ditt vatten.

Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen med olika vattenfilter med vår mångåriga erfarenheter och professionella kunskaper.

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

För att avsalta havsvatten och bräckt vatten till dricksvatten och tekniskt vatten kan Enwa erbjuder olika avsaltningsanläggningar med omvänd osmos vattenfilter.

Få en snabb kontakt