Enwa Water Technology AB

pH-värde i vatten

pH-värde i vatten

Att ha rätt pH-värde i vatten är viktigt. Om pH-värdet i ditt vatten är för lågt eller för högt kan olika problem uppkomma. Detta kan framkalla negativa effekter på ditt vattensystem och även eventuellt på din hälsa.

pH-värde i vatten
pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska vatten ha?

Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.
Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader °dH (Grad deutscher Härte).

 • Mycket mjukt vatten 0-2
 • Mjukt vatten 2-5
 • Medelhårt vatten 5-10
 • Hårt vatten 10-21

Rekommenderat hårdheten på vattnet är mellan 3-5 °dH.
Mycket hårt >21. 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Ett pH-värde på under 6,5 innebär att dricksvattnet är försurat. Ett surt vatten är aggressivt mot det som det kommer i kontakt med och kan därför skada rörledningar och hushållsmaskiner.

Vatten med ett lågt pH-värde kommer att korrodera i kopparledningar och på så sätt öka halten av koppar i dricksvattnet. Ett tecken på en förhöjd koppar halt är att ljust hår skiftar i grönt efter dusch och bad efter en längre tids användning. Gröna beläggningar kan eventuellt även synas i badrummets porslin och duschväggar.

Dricksvatten med högt pH-värde (>10,5) kan öka risken för skador på slemhinnor, hud och ögon. Om du har högt pH-värde, hög alkalinitet och dessutom hårt vatten är det mycket troligt att pannsten (kalkbeläggningar) fälls ut i vattensystemet och dess installationer. Eftersom pannsten leder värme dåligt minskar det effekten ibland annat i varmvattenberedaren och ökar energiåtgången för önskad värme på vattnet.

Vattenfilter - avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter

Hur höjer man pH-värdet i vatten?

Vid lågt pH-värde är det absolut vanligaste att installera ett pH reglerande avsyrningsfilter. Dessa filter är fyllda med halvbränd Dolomit (kalk) filtermaterial.
Filtermaterialet tillsätter Kalcium och Magnesium och då neutraliserar den aggressiva kolsyran och därmed höjs också pH-värdet.

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera vatten från din borrade/grävda brunn eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

5095816 s

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.