Enwa Water Technology AB

Omvänd Osmos för vattenrening

Marin, Offshore, Olja & Gas

Omvänd Osmos för avsaltning

Enwa erbjuder olika anläggningar med Omvänd Osmos för att avsalta havsvatten, sjövatten, bräckt vatten och färskt vatten till dricksvatten, tekniskt vatten och injektion vatten.

Vi levererar för bl.a. tlll skeppsvarv, fiskefartyg, kryssningsfartyg, fartyg i allmänhet, bostadsplattformar och oljeplattformar.
Våra lösningar är såväl standardsystem som även projekt specifika och kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar för vattenrening. 

Hur fungerar Omvänd Osmos?

Omvänd Osmos är reverse osmosis (RO) på engelska. Ordet osmos kommer från grekiska, osmos = tryck, stöt.

Osmos är förmågan hos vätskor och däri lösta ämnen att genomtränga ett membran. Osmos äger rum då två lösningar av olika koncentration finns på var sin sida om ett membran. Den mer koncentrerade lösningen kommer alltid att dra vattnet från den svagare tills det uppstår samma koncentration på bägge sidor om membranet. Detta sker under förutsättning att vattnet, men inte det lösta ämnet, kan passera genom  membranet. 

Membranet är genomträngligt för ett ämne, men inte för ett annat dvs. semipermeabelt eller halvgenomsläppligt. Det används för att skilja olika ämnen åt. RO innebär att man med teknikens hjälp utnyttjar osmos. Genom att man ökar trycket hos den ”förorenade” vätskan, tvingas vattnet genom ett syntetiskt, halvgenomsläppligt membran, som avskiljer de allra minsta partiklarna (molekyler och joner) och bara släpper igenom det rena vattnet. 

En stor fördel med omvänd osmos vattenfilter är att inga kemikalier tillsätts vid reningen.

Membranen monteras i ett tryckkärl och konstruktionen kallas för RO-modul eller bara modul.

Filtration och separation spektrum

Omvänd osmos

Omvänd osmos spirallindad modul

Innan vattnet avsaltas i membranen måste det vara fritt från klor, järn, aluminium, kiselsyra, partiklar, organiska och biologiska föroreningar etc. Det är därför vanligt att råvattnet förbehandlas innan det passerar anläggningen. Förbehandlingen är avsedd att reducera partiklar och föroreningar som annars skulle skada membranen, täppa till rörledningarna eller skada högtryckspumpen.

Vattenfiltret kräver ett visst tryck för att kunna rena vattnet. Därför krävs en råvattenpump som höjer råvattnets tryck innan det går in i filtret. Därefter leds vattnet genom ännu ett filter (som avlägsnar mindre partiklar) och sedan genom en högtryckspump. Denna ökar råvattnets tryck så att det överstiger det osmotiska, innan vattnet avsaltas i membranen. 

Det är viktigt att vattnet har rätt arbetstryck. Annars kan pumpen sluta fungera. Det sitter därför en tryckvakt före pumpen. Den stannar anläggningen automatiskt om trycket är för lågt. 

Efter RO-modulen leds vattnet ut i två strömmar, avsaltat- och saltkoncentrat-vatten (saltlake). Saltlaken fortsätter direkt till avlopp. Det renade vattnet passerar genom en cell som mäter konduktiviteten. Om denna skulle vara för hög går vattnet automatiskt till avlopp genom en 3-vägs magnetventil.

Avsalta havsvatten till dricksvatten

Avsalta bräckt vatten till dricksvatten

För tekniskt vatten

Speciellt för Olja & Gas

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

för Land & Industri

Vattenrening

Få en snabb kontakt