Enwa Water Technology AB

Förekommande ämnen i vatten

Land & Industri

Förekommande ämnen i vatten

Järn och mangan

Hög järn- och manganhalt ger vattnet färg, grumlighet, lukt, smak och förorsakar utfällningar och missfärgningar på exempelvis badrumsporslin och tvätt. Järnhalten bör vara under 0,30 mg/l och manganhalten under 0,10 mg/l.

Åtgärder: avjärningsfilter och syresättning

Svavelväte

Svavelväte är redan vid ytterst små koncentrationer starkt illaluktande. Lukten kan liknas vid ruttna ägg eller avlopp.

Åtgärder: syrersättning

Klorid och natrium

Förhöjda halter av klorid och natrium beror vanligtvis på havsvattenpåverkan. Halterna bör vara under 100 mg/l. Högre klorid och natrium halter ger ledningsangrepp och smak i vattnet.

Åtgärder: avsaltning med omvänd osmos.

Koppar

I vatten med lågt pH och aggressiv kolsyra fälls ofta koppar ut. Den utfällda kopparn kommer vanligtvis från ledningssystemet. Ett tecken på koppar i vattnet är grönaktiga utfällningar i bland annat blont hår.

Åtgärder: avsyrningsfilter.

Uran

Under senare tid har det uppmärksammats att djupborrade brunnar i framför allt i Dalarna kan innehålla spår av svagt radioaktivt uran. Om du bor i ett sådant område råder vi dig att även låta testa ditt vatten för det.

Åtgärder: avsaltning med omvänd osmos eller jornbytare

Kalk

Hög kalkhalt (kalcium och magnesium) gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare.

Åtgärder: avhärdningsfilter.

Aggressiv kolsyra

Aggressiv kolsyra förekommer främst i vatten med låga pH-värden och ökar risken för ledningsangrepp och kopparutfällningar.

Åtgärder: avsyrningsfilter.

Fluorid

Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar. Vid mycket höga halter ökar risken för fluorlagring i benvävnaden och det kan leda till benskörhet.

Åtgärder: fluoridfilter.

Radon

Radon är en gas som förekommer i olika former i naturen. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft. Gränsvärdet för otjänligt vatten ligger vid 1000 Bq (becquerel) per liter vatten för enskilt vatten.

Åtgärder: syrersättning.

Arsenik

Kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar, men kan också ha uppkommit genom yttre påverkan.

Åtgärder: omvänd osmos eller avjärningsfilter.

Färg (COD)

Uppkommer av humus (förmultnande artiklar så som löv) som avger lukt och färg.

Åtgärder: avjärningsfilter

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com